ตำนานศักดิ์สิทธิ์ มีจริงมานานกว่าพันปี พญานาคราช “มุจลินทร์” ปางนาคปรก

09/06/2020 Admin

ตำนานศักดิ์สิทธิ์ มีจริงมานานกว่าพันปี พญานาคราช “มุจลินทร์” ปางนาคปรก

พญานาคราชจอมอิทธิผู้นี้ ถือว่ามีบทบาทสำคัญ ต่อพระพุทธศาสนาเช่นกัน ทั้งนี้มีหลายแหล่งกล่าวถึงพญานาคกับพระพุทธศาสนา แต่วันนี้เราจะกล่าวถึงต้นกำเนิน การเกิด “ปางนาคปรก”

นาคปรก เป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ และมีพญานาคแผ่หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป แต่เดิมทำเป็นรูปพญานาคเป็นมนุษย์ มีรูปงู 9 หัว เป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปกพระเศียร(ศีรษะ) ในกิริยาพญานาคทำท่านมัสการพระพุทธเจ้า ต่อมาภายหลังทำพญานาคเป็นรูปงูขดตัวเป็นฐานตั้งพระพุทธรูปนั่งสมาธิบนตัวพญานาค และมีพังพานและหัวของพญานาค 9 เศียรปรกอยู่

ตำนานศักดิ์สิทธิ์ มีจริงมานานกว่าพันปี พญานาคราช “มุจลินทร์” ปางนาคปรก

เปิดตำนาน “นาคปรก”

ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธสิ้น 7 วัน แล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ยังร่มไม้จิก อันมีชื่อว่า มุจจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ วันนั้นเกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด 7 วัน พญานาคมุจจลินท์ ผู้เป็นราชาแห่งนาค ได้ออกจากนาคพิภพ

ทำขนดล้อมพระวรกาย 7 ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบน เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มีให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย

ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย ครั้นฝนหายแล้ว พญามุจจลินท์นาคราช จึงคลายขนดจากที่ล้อมพระวรกายรพระพุทธเจ้า จำแลงเพศเป็นมาณพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธองค์ในที่เฉพาะพระพักตร์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า

“ สุโข วิเวกโก ตุฏฐัสสะ สุตะ ธัมมัสสะ ปัสสะโต อัพยาปัชชัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสู สัญญะโม สุขา วิราคะตา โลเก กามานัง สะมะติกกะโม อัสมิมานัสสะ วิ นะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขังฯ”

หมายความว่า “ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่เบียดเบียนถือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลกความนำออกเสียซึ่ง อัสมินมานะ คือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง”

ตำนานศักดิ์สิทธิ์ มีจริงมานานกว่าพันปี พญานาคราช “มุจลินทร์” ปางนาคปรก

พระพุทธจริยาที่เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายในวงขนดของพญานาคมุจจลิน์นาคราชที่ขดแวดล้อมพระกายอยู่นี้ เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธปางนี้ขึ้นมา เรียกว่า ปางนาคปรก เรื่องพระปางนาคปรกนี้ นิยมสร้างเป็นพระนั่งบนขนดตัวพญานาคเหมือนนาคเป็นบัลลังก์ดูสง่าองค์อาจเป็นพระเกียรติอำนาจของพระองค์อย่างหนึ่ง ได้ลักษณะเป็น อย่างพระเจ้าของพราหมณ์ถ้าจะรักษาลักษณะของพระพุทธตามประวัติ

ก็จะเป็นไปอีกในลักษณะหนึ่งคือ พระพุทธรูปจะมีพญานาคพันรอบพระวรกายด้วยขนดตัวพญานาคถึง 4-8 ชิ้น จนบังพระวรกายมิดชิด เพื่อป้องกันฝนและลม จะเห็นได้ก็เพียงพระเศียร พระศอและพระอังสาเป็นอย่างมากทั้งเบื้องบนก็มีหัวพญานาคแผ่พังพานปกคลุมอีกด้วย

 

Tags : , , , , , , , , ,
Leave Comment